Prosjekteierskap i et PRINCE2 ™ perspektiv?

Publisert 02.05.2016

Hva er en prosjekteier i et PRINCE2 ™ perspektiv?
En prosjekteier i et PRINCE2 perspektiv er utpekt av virksomheten til å eie et prosjekt. Det er prosjekteier som skal sikre den forretningsmessige forankringen av prosjektet. Det betyr at det er prosjekteier som har myndighet til å initiere et prosjekt så vel som å avslutte et prosjekt. Prosjekteier sikrer at alle interessenter blir ivaretatt.

Det være seg toppledelse, brukere og leverandører. Det er prosjekteier som på vegne av virksomheten er bestiller av et prosjekt.

Hva er læringsmålene?
Læringsmålene for kurset er at du i etterkant av kurset skal ha kunnskap om :
• hvilket ansvar og oppgaver som tillegges prosjekteierrollen.
• hvordan prosjekteierrollen kan utøves konstruktivt og effektivt
• hvordan prosjekter blir gjennomført
• fordelene og prinsippene med en strukturert bruk av en god prosjektledelsesmetodikk

Hvilke tema tas opp på kurset?

Det mest sentrale temaet som kurset berører er rollebeskrivelsen til en prosjekteier og hvordan denne rolle kan utøves best mulig. Prosjekteierrollen har to hovedfunksjoner. Det ene er å skape et tydelig målbilde og retning for prosjektet og det andre er å sikre gode og effektive kontroll mekanismer i et prosjekt.

Vi ser også på hvem som bør bekle en prosjekteierrolle. Hvilke karakteristika har en god prosjekteier? Utøvelse av prosjekteierskap handler om å balansere alle interesser i et prosjekt. Det er prosjekteier som bestiller et prosjekt der brukerne spesifiserer kravene til løsningen og prosjektleder skal sikre en god leveranse av prosjektet. Prosjekteierskapet handler også om å organisere opp et godt prosjekt. Her kreves det riktig kompetanse for å levere et prosjekt og en godt gjennomtenkt metodikk.

Kurset vil her se på hvordan PRINCE2 kan skape større trygghet for kvalitet og kontroll i en prosjektleveranse. Kurset vil gjennomgå hvordan PRINCE2 er bygget opp. Prosjekteier er ansvarlig for å ha en effektiv og god styring og kontroll med prosjektet. Vi vil her se litt på hvilke styringsmekanismer som er hensiktsmessig å benytte. PRINCE2 benytter fire vesentlige styringsprinsipp som delegering, toleranser, avviksledelse og eskalering. Dette er nøkkelen til effektiv prosjektledelse og prosjekteierskap. Dersom dette praktiseres riktig vil det redusere arbeidsbelastningen for både prosjekteier og prosjektleder.

Mange prosjekteiere opplever at styringsgruppemøter blir tidkrevende og langdryge. Vi ser litt på hvordan dette kan gjennomføres på en mest mulig effektiv måte. Vi vil også gjennomgå alle prosesser i et PRINCE2 prosjekt for å drøfte hvordan prosjekteierskapet skal utøves i hver av prosessene

Praktisk informasjon

Målgruppe:

• Prosjekteiere
• Prosjektledere
• Prosjektmedarbeidere
• Linjeledere med prosjektansvar
• Konsulenter

Omfang og varighet:
• ½ - 1 dag Pris per deltager:
• Pris per samling avtales ift omfang

Tid:
• Avtales

Sted:
• Avtales

Kontaktpersoner:
Jonny Klemetsen
Telefon: + 47 982 19551
e-post: Jonny.klemetsen@sonat.no

Sonat har godt kompetanse på prosjektledelse. Vi har erfaring fra store og små prosjekter relatert til omstilling, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling og IKT.

Vi kjører også kurs og trening for prosjektledelse som strekker seg over 3 dager. Kurset gir PRINCE2 Foundation sertifiering. I tillegg avholder vi kurs og trening innen teamanalyse og utvikling. Vi baserer oss her på prinsippene i SPGR (www.spgr.no).

KURSINSTRUKTØRER