Hero

Youwell - Utviklet av Sonat fra ide til et kommersielt e-helseselskap

Da vi etablerte Sonat var en av ideene at vi skulle bygge kompetanse på innovasjon og kommersialisering. Youwell er resultatet av den strategien. Jonny Klemetsen som nå er konsernsjef i Sonat forteller litt her om reisen fra ideen om Youwell ble født til i dag.

Vi har intervjuet konsernsjef Jonny Klemetsen som har vært drivkraften i etableringen og utviklingen av Youwell fra starten i november 2015 til i dag.

Hva var bakgrunnen for etableringen?

Det var 3 hovedårsaker til at vi etablerte Youwell.

For det første hadde Sonat nedfelt i strategien i 2012 at vi skulle drive innovasjon.

For det andre ble vi engasjert i et FoU prosjekt i 2013 sammen med Helse Møre der vi laget en screeningapplikasjon innen området mental helse som helsepersonell skulle ha tilgang til fra deres mobiltelefoner. Det ble en suksess, der ambulansepersonell som rykket ut til hjem i krise, brukte denne for å vurdere behovet for innleggelser. Det reduserte antallet innleggelser betydelig og Helse Møre mente Sonat burde satse mer på å utvikle denne typen applikasjoner innen mental helse.

Det avgjørende var at vi i 2015 fikk en mulighet til å søke IKT fyrtårn midler for å delta i et 5 års forskningsprosjekt. Vi gikk sammen med Helse Bergen om å søke finansiering av Norges Forskningsråd. I konkurranse med 90 andre søknader nådde vi opp og fikk totalt tildelt 70 MNOK over 5 år til å utvikle fremtidens digitale løsninger for mental helse. Med denne tildelingen så var Youwell for alvor etablert. Vi fikk status som industripartner til Helse Bergen der målet var å kommersialisere resultatene fra Youwell sin innsats i forskningsprosjektet (kalt INTROMAT).

Hvorfor gikk Sonat inn i et så høy-risiko prosjekt?

Vi ønsket å drive innovasjon i Sonat fordi det gav oss tyngde i vår kunderådgiving omkring innovasjonstemaet. Ingenting slår praktisk erfaring. Videre så gav samarbeidet med Helse Bergen en mulighet til å bidra til økt samfunnsnytte og vise vårt samfunnsansvar. Det er blitt stadig viktigere i årene siden oppstarten i 2015. Å kunne peke på vårt arbeid med Youwell styrker Sonat sin profil i markedet ift kunder, ansatte og potensielt nye ansatte. Utviklingen av Youwell sin teknologi gav også Sonat mulighet til å bygge intern kompetanse men også gi meningsfulle oppgaver til konsulenter mellom oppdrag. Så i sum så mente vi at vi gjennom investeringen uansett ville sitte igjen med kunnskap om innovasjon, mulighet til å ta et samfunnsansvar samt økt kompetanse på ny teknologi.

Hva er formålet til Youwell i dag? og hva var det i starten?

Jeg husker da vi startet så skulle Youwell lage mobilapper basert på rammeverket vi hadde fra utviklingsarbeidet for Helse Møre. Vi skulle starte med en diagnose knyttet til voksne med ADHD. Vi tenkte at det skulle kunne bli en digital AI drevet chatbot assistent som voksne kunne støtte seg i det daglige for å redusere symptomtrykket. Vi gikk mange runder for å finne ut hvordan vi skulle gå frem og lærte stadig nye ting om hvordan digitale verktøy kunne være til hjelp samt hva som kreves for å kunne lage digitale verktøy som leverer en digital helsetjeneste.

Gjennom denne prosessen som tok 2-3 år så forstod vi at vi måtte lage en digital helseplattform for å produsere og tilgjengeliggjøre digitale helsetjenester samt gjøre de anvendelig i helsetjenesten for helsepersonell og hjelpetrengende.

Hvilken tilnærming er benyttet ifm etableringen av Youwell som en start-up?

Den viktigste tilnærmingen som vi har benyttet er at vi har jobbet så tett med en kunde og en brukergruppe over så mange år og virkelig lært oss fagområdet. Uten en krevende kunde hadde ikke dette vært mulig. Videre så har vi ikke falt for fristelsen til å lage detaljerte forretningsplaner og produktplaner men heller vært agile. Vi har heller ikke hentet inn eksterne investorer for å finansiere selskapet og produktutviklingen. Youwell er blitt til dag for dag i dialog med brukerne. Vi stilte oss mange ganger spørsmålet om vi var for defensive? Burde vi investert mer i teknologien? I ettertid kan vi med sikkerhet slå fast at vi gjorde klokt i å ikke investere mer enn hva vi gjorde. Vi har utviklet Youwell i takt med opparbeidet ny innsikt. Mer kapital hadde ikke økt innsikten og vi kunne endt opp med et stort og flott produkt som ikke passet til markedets behov og betalingsvillighet.

Hvordan er Youwell som start-up blitt finansiert?

Sonat har fra dag en finansiert en god del av den investering som har vært gjort i Youwell. Fra vi startet til vi sendte vår første faktura gikk det 5 år. I den tiden så har det gått med mye tid til å drive forsknings- og innsiktsprosessen, men også å utvikle teknologi. Vi har i tillegg fått støtte fra INTROMAT prosjektet i første fase samt Innovasjon Norge. Det har vært helt avgjørende for å kunne få dekket inn noen av kostnadene vi har hatt frem til vi begynte å se at vi kunne få noen inntekter. I tillegg så må det også berømmes den innsats Per Kåre Otteren har lagt ned i Youwell mot betaling i eierandeler. Per Kåre er arkitekten bak helseplattformen.

Hva var suksesskriteriet for å gå fra start-up til scale-up?

Noen av kriteriene for å lykkes med å gå fra start-up til scale-up handler om å ta frem et produkt som det beviselig er et betalingsvillig marked for. Uten Sonat sin tålmodighet og Helse Bergen sin tillit til Sonat som mor for en start-up ville ikke det vært mulig å få det til. Videre handler det om å få om bord dyktige folk som Øyvind Grimsgaard som nå er blitt daglig leder. Youwell har også fått god dra hjelp av pandemien som satte fart på den digitale modningsprosessen i helsetjenesten. I tillegg er det økende politisk vilje til å transformere helsetjenesten fra å behandle pasienter på klinikk til at de nå skal behandles hjemme. Det har satt fart på spesialisthelsetjenestens behov for å få på plass teknologi for digital hjemmeoppfølging og nettbehandling. At Youwell vant en 5 årig avtale om å levere digitale nettbehandling til spesialisthelsetjenesten i hele Norge gjorde at Youwell kom i posisjon for oppskalering.

Hva er nå tilnærmingen for scale-up?

Oppskaleringen i Youwell skjer ganske kontrollert og målrettet og som en konsekvens av at vi er valgt til nasjonal plattform for veiledet internettbehandling. Youwell skal sikre at leveransene til spesialisthelsetjenesten skjer slik at Youwell plattformen blir tatt i bruk på en trygg og god måte. Youwell er tjent med at spesialisthelsetjenesten får full effekt av Youwell plattformen og at de hjelpetrengende finner de digitale helsetjenestene som plattformen leverer effektfulle og motiverende å bruke. For å lykkes med det så ansettes det flere folk, arbeidsprosesser justeres og teknologien forbedres kontinuerlig. Youwell er også i en posisjon der vi kontinuerlig analyserer mulighetene til å akselerere oppskaleringen med økt kapitaltilgang. Det krever imidlertid at Youwell ser et udekket større markedsbehov nasjonalt eller internasjonalt som det kan investeres i.

Hva består Youwell produktet av i dag?

Gjennom 8 år så er det utviklet en digital helseplattform for å lage digitale helsetjenester. Denne helseplattformen gir også helsepersonell tilgang til de digitale helsetjenestene og kan i samråd med pasientene tilpasse helsetjenesten til pasientens symptombilde og livssituasjon. Det er utviklet over 50 digitale helsetjenester innen ulike diagnoser som ADHD, Angst, Depresjon, Nakke/rygglidelser, rehabilitering etter hjerteinfarkt, etc. De digitale helsetjenestene er tilgjengelig som mobil apper eller responsive nettsider.

Det unike med Youwell sine digitale helsetjenester er at de er forskningsbaserte. Det medfører dog at det tar langt tid fra ide til effektstudier er gjennomført. Ofte 4-5 år. Dersom effektstudiene er positive kan dette benyttes i bredt omfang i klinikkene eller ifm digital hjemme oppfølging. Det gjør at det ikke er enkelt for andre kommersielle aktører å kopiere en digital helsetjeneste i Norge og således har Youwell fått en unik posisjon som den foretrukne digitale plattform for utvikling av digitale helsetjenester. Youwell er blitt den ledende plattform for dette i Norge. Youwell sin ambisjon er å utvikle denne posisjonen nasjonalt og internasjonalt.

Hva har vært Sonat sitt viktigste bidrag til Youwell sin suksess?

Sonat sitt viktigste bidrag har nok vært kompetanse på utvikling av digital plattform teknologi. Det omfatter riktig og trygg bruk Azure plattformen og skape gode brukeropplevelser (UX). Sonat har også bidratt med maskinlæringskompetanse for å bygge et rammeverk for prediksjon av neste beste aksjon basert på egen rapportering eller innsamlede sensordata.

Videre har Sonat bidratt med kommersiell forståelse for å skape en robust organisasjon og en riktig kultur for sunn forretningsdrift. Sonat sin erfaring med offentlige anskaffelser har også vært viktig for å forstå hvordan Youwell kunne lykkes i offentlige anskaffelsesprosesser. Sonat sitt brede fagmiljø har også gjort det attraktivt for teknologier i Bergen å trekkes mot Youwell.

Hva har Sonat lært av å etablere Youwell?

Den viktigste lærdommen er nok at innovasjon ikke kan planlegges men må være agile.

Mange start-up har gode produkter men ikke et produkt som er godt nok forankret i et brukerbehov eller et betalingsvillig marked. Betydningen av å ha en krevende kunde er kritisk for å lykkes. Videre så må man treffe betalingsvillig marked i vekst for å få til en oppskalering med en innovasjon. Dernest må du ha noen fortrinn som er vanskelig for andre aktører å kopiere. Etablering av Youwell i tett samarbeid med forskningsmiljø har skapt et unikt konkurransefortrinn. Det forsterkes av et stadig økende samarbeid med forskningsmiljøene innen digitale helsetjenester i Norge.

Jeg tror nok også en viktig lærdom for Sonat er at Youwell som en start-up til scale-up har krevd mer tålmodig og kapital enn hva vi så for oss i 2015.

Til sist har Sonat også lært enormt mye om helsesektoren generelt og den omstilling som det norske helsevesen skal igjennom.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment